• naglowek waski

7-8.09.2014 r. – Szydłowiec, Barak – Obchody 75. rocznicy bitwy pod Barakiem

Dwu­dnio­we uro­czy­sto­ści za­ini­cjo­wa­no 7 wrze­śnia wie­czo­rem Ape­lem Po­le­głych na cmen­ta­rzu pa­ra­fial­nym, z udzia­łem Kom­pa­nii Re­pre­zen­ta­cyj­nej SG oraz mo­dli­twą za po­le­głych we wrze­śniu 39 r.
W go­dzi­nach po­ran­nych dnia na­stęp­ne­go, na pla­cu ape­lo­wym Ze­spo­łu Sz­kół im. KOP, od­sło­nię­to po­mnik ku czci żoł­nie­rzy Kor­pu­su Och­ro­ny Po­gra­ni­cza. U pod­sta­wy po­mnika zło­żo­na zo­sta­ła zie­mia z miejsc walk i wiecz­ne­go spo­czyn­ku bo­ha­ter­skich obroń­ców pol­skich gra­nic. Mło­dzież klas pierw­szych zło­ży­ła ślu­bo­wa­nie.

Czytaj więcej: 7-8.09.2014 r. – Szydłowiec, Barak – Obchody 75. rocznicy bitwy pod Barakiem

1-2.09.2014 r. – Węgierska Górka, Katowice– Obchody 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej

Wo­je­wódz­kie uro­czy­sto­ści upa­mięt­nia­ją­ce 75. rocz­ni­cę bo­ha­ter­skiej obro­ny Wę­gier­skiej Gór­ki tra­dy­cyj­nie roz­po­czę­to, pod for­tem „Wę­dro­wie­c”, Mszą św., w imie­niu żoł­nie­rzy 1 Bry­ga­dy Gór­skiej i po­le­głych w obro­nie Oj­czy­zny. Na wnio­sek na­sze­go sto­wa­rzy­sze­nia Wójt Gmi­ny Piotr Tyr­lik zo­stał odz­na­czo­ny zło­tym me­da­lem „Opie­ku­na Miejsc Pa­mię­ci Na­ro­do­we­j”, a Je­go Z-ca Ma­rian Ku­row­ski srebr­nym. Dy­rek­tor Ośrod­ka Pro­mo­cji Gmi­ny Agniesz­ka Mo­cek zo­stała uho­no­ro­wa­na Srebr­nym Ju­bi­le­uszo­wym Zna­kiem XX-le­cia SWPFG. Po oko­licz­no­ścio­wych prze­mó­wie­niach i Ape­lu Po­le­głych ze­bra­ni wy­słu­cha­li kon­cer­tu Or­kie­stry Re­pre­zen­ta­cyj­nej Stra­ży Gra­nicz­nej z No­we­go Są­cza.

Czytaj więcej: 1-2.09.2014 r. – Węgierska Górka, Katowice– Obchody 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej

5.08.2014 r. – Warszawa, 10. rocznica utworzenia Nadwiślańskiego Oddziału SG

Ob­cho­dy za­ini­cjo­wa­ła Msza św. pod prze­wod­nic­twem dzie­ka­na SG, ks. płk SG dr Zbi­gnie­wa Kę­py. W ho­mi­lii ks. płk wspo­mniał by­łych ko­men­dan­tów od­działu, któ­rzy wier­nie wy­peł­nia­li swo­je obo­wiąz­ki. Na­wią­zu­jąc do czy­ta­nej ewan­ge­lii przy­po­mniał, że ju­bi­le­usz ko­ja­rzo­ny jest z pew­ne­go ro­dza­ju ra­chun­kiem su­mie­nia lecz nie na­le­ży zbyt­nio przy­wią­zy­wać się do te­go co mi­nę­ło lecz za­cho­wy­wać go­to­wość do re­ago­wa­nia na przy­cho­dzą­ce za­da­nia by za­gro­że­nie nie za­sko­czy­ło. Po mszy uczest­ni­cy uro­czy­sto­ści, na cze­le z Kom­pa­nią Re­pre­zen­ta­cyj­ną i Or­kie­strą SG oraz pocz­ta­mi sztan­da­ro­wy­mi, prze­ma­sze­ro­wa­li na Plac Zam­ko­wy.

Czytaj więcej: 5.08.2014 r. – Warszawa, 10. rocznica utworzenia Nadwiślańskiego Oddziału SG

26–27.07.2014 r. – Odo­la­nów, re­kon­struk­cja hi­sto­rycz­na

W so­bo­tę i nie­dzie­lę od­by­wa­ły się XXII już Dni Odo­la­no­wa, w któ­rych wzię­li udział na­si człon­ko­wie Mi­łosz Fi­li­po­wiak, wy­stę­pu­ją­cy w hi­sto­rycz­nym mun­du­rze straż­ni­ka Str. Gran. IIRP i Ja­nusz Ki­jacz­ko, w mun­du­rze ka­pi­ta­na WOP, obaj re­pre­zen­tu­ją­cy jed­no­cze­śnie Ar­chi­wum Stra­ży Gra­nicz­nej, oraz pre­zes SWPFG Wal­de­mar Bo­cheń­ski. Na te­renie ob­ję­tym fe­sty­nem już w czwar­tek bi­wak roz­bi­li człon­ko­wie Odo­la­now­skiej Gru­py Mi­li­tar­nej i ich go­ście, pre­zen­tu­ją­cy hi­sto­rycz­ne po­jaz­dy woj­sko­we i broń po­la wal­ki.

Czytaj więcej: 26–27.07.2014 r. – Odo­la­nów, re­kon­struk­cja hi­sto­rycz­na

26.06.2014 r. - Warszawa, nie dla nas ... ?

Szanowni Koledzy i Sympatycy SWPFG, uprzejmie informuję, że w dniu dzisiejszym, po blisko ośmiu miesiącach rozpatrywania wniosku, otrzymaliśmy stanowisko Gabinetu Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Czytaj więcej: 26.06.2014 r. - Warszawa, nie dla nas... ?

22.06.2014 r. - Warszawa, Nadzwyczajne Walne Zebranie

W niedzielę 22.06.2014 r. w Sali Kolumnowej Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie, w godzinach 10:00 - 15:00, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie członków SWPFG. Walne Zebranie było poświęcone dostosowaniu Statutu Stowarzyszenia do aktualnych przepisów ustawy o stowarzyszeniach i ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, bowiem istniejący statut, zatwierdzony w 1997 roku, jakkolwiek był poddany pewnym modyfikacjom w 2012 roku, to jednak nie zawierał klauzul wymaganych przy ubieganiu się o uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego.

Czytaj więcej: 22.06.2014 r. - Warszawa, Nadzwyczajne Walne Zebranie

12.06.2014 r. – Warszawa, pogrzeb K.Girjatowicza

Na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach pożegnaliśmy por. rez. Konstantego Girjatowicza. W 1939 r. obywał służbę wojskową w baonie KOP „Berezwecz”, który 1 września stoczył walkę z Niemcami w obronie Węgierskiej Górki. Kompania, w której służył wycofała się następnie w rejon Pilzna. Tu zostali okrążeni i wzięci do niewoli przez okupanta niemieckiego. Był więziony w obozie przejściowym w Kobierzynie, a następnie wywieziony na Białoruś i tu zwolniony. W 1941 r. przedostał się w rodzinne strony na Litwie.

Czytaj więcej: 12.06.2014 r. – Warszawa, pogrzeb K.Girjatowicza

10.06.2014 r. – Warszawa, nagrody na zamku Królewskim

W Sali Wielkiej Zamku Królewskiego dr Łukasz Kamiński, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, wręczył nagrody Kustosza Pamięci Narodowej 2014. Wśród wyróżnionych znalazł się nasz członek, Strażnik Pamięci Kresów, Anatol Sulik. Nasz Przyjaciel niestety nie doczekał tego dnia, zmarł 11.04.2014 r. w Kowlu. W Jego imieniu nagrodę odebrali żona Halina i syn Edward (na fotografiach).

Czytaj więcej: 10.06.2014 r. – Warszawa, nagrody na zamku Królewskim

07.06.2014 r. – Sucha Beskidzka, imię 1 Brygady Górskiej KOP

W dniu 7.06.2014 r. Jednostka Strzelecka 3031 Sucha Beskidzka Związku Strzeleckiego „STRZELEC” otrzymała proporzec i imię związku organizacyjnego Sił Zbrojnych II RP w 1939 roku „1 Brygady Górskiej”, wystawionej przez Korpus Ochrony Pogranicza, i została wpisana do Rejestru Polskich Formacji Granicznych prowadzonego przez SWPFG, a dzień 7 czerwca został ustanowiony świętem Jednostki. Po zakończeniu manewrów strzelecko-maltańskich, które trwały od południa, o godz. 18:00 odbyła się msza św. za żołnierzy Brygady KOP poległych we wrześniu 1939 roku, którą celebrował ks. Andrzej Klimara, proboszcz Parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Suchej Beskidzkiej.

Czytaj więcej: 07.06.2014 r. – Sucha Beskidzka, imię 1 Brygady Górskiej KOP

31.05.2014 r. - Olsztyn, piknik w UWM

W sobotę, 31 maja 2014 roku, na Staromiejskim Rynku w Olsztynie, odbył się Piknik Nauki i Sztuki zorganizowany z okazji XV-lecia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w którym na zaproszenie władz Wydziału Prawa i Administracji uczestniczył przedstawiciel CSSG w Kętrzynie, nasz członek, st.chor.szt.SG Edward Milewski, występujący w historycznym mundurze chorążego Korpusu Ochrony Pogranicza. Podczas pikniku publiczność miała okazję zapoznania się z osiągnięciami uczelni i uczestniczenia w licznych konkursach.

Czytaj więcej: 31.05.2014 r. - Olsztyn, piknik w UWM

23.05.2014 r. - Racibórz, Patron Śląsko-Małopolskiego OSG

W Raciborzu, siedzibie Komendy Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej, z okazji 23. rocznicy powstania Straży Granicznej i w pierwszą rocznicę powołania Śląsko-Małopolskiego OSG odbyła się uroczystość nadania Oddziałowi imienia i przekazania sztandaru ufundowanego przez społeczeństwo, w tym SWPFG i rodziny. Patronem Śl.-Młp.OSG został nadkomisarz Józef Bocheński, legionista, żołnierz wojny polsko-bolszewickiej, III Powstania Śląskiego i wojny obronnej 1939 r., oficer WP i SG II RP, kawaler Virtuti Militari, Gwiazdy Górnośląskiej, Krzyża Niepodległości i Krzyża Walecznych, ofiara zbrodni katyńskiej, dziadek prezesa SWPFG Waldemara Bocheńskiego.

Czytaj więcej: 23.05.2014 r. - Racibórz, Patron Śląsko-Małopolskiego OSG

09.05.2014 r. - Ostrowiec Świętokrzyski, kopuła pancerna

"Odkrywca" w numerze 9/2009 donosił o odkryciu jesienią 2007 roku, podczas robót ziemnych prowadzonych na terenie likwidowanych zakładów, kopuł pancernych wyprodukowanych w 1939 roku w Spółce Akcyjnej Wielkich Pieców i Zakładów Ostrowieckich w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jedna z kopuł uległa wówczas nieodwracalnej dewastacji, pocięto ją na złom. Jak okazało się później, były to dwie ostatnie pancerne kopuły bojowe ckm model 1938 wyprodukowane w zakładzie i ukryte w ziemi przez pracowników, aby nie dostały się w ręce wroga.

Czytaj więcej: 09.05.2014 r. - Ostrowiec Świętokrzyski, kopuła pancerna

30.04.2014 r. – Sobótka Górka, pogrzeb S. Gorczakowskiego

Na cmentarzu w Sobótce Górce pożegnaliśmy wieloletniego wiceprezesa SWPFG kpt. w st. spocz. Stefana Gorczakowskiego, bohaterskiego obrońcę Węgierskiej Górki we wrześniu 1939 r. Zwolniony do cywila wrócił do rodzinnego Złoczowa gdzie w 1941 r. został przez okupanta sowieckiego przymusowo wcielony do Armii Czerwonej. Ranny w walce z Niemcami trafił do obozów jenieckich III Rzeszy skąd w 1942 r. zbiegł i przedostał się do Złoczowa gdzie działał w AK do 1945 roku.

Czytaj więcej: 30.04.2014 r. – Sobótka Górka, pogrzeb S. Gorczakowskiego

13.04.2014 r. - Kowel, pogrzeb Anatola Sulika

W niedzielę w kościele parafialnym św. Anny, a później na cmentarzu komunalnym w Kowlu członkowie delegacji wielu organizacji społecznych i niepodległościowych z kraju, w tym SWPFG, a także policjanci i funkcjonariusze Straży Granicznej, harcerze z Wołynia, pożegnali zmarłego 11.04. Anatola Sulika, naszego członka i przyjaciela, strażnika pamięci Kresów i opiekuna miejsc pamięci narodowej.

Czytaj więcej: 13.04.2014 r. - Kowel, pogrzeb Anatola Sulika

29.01.2014 r. - Warszawa, 90. rocznica powstania KOP

W siedzibie Stowarzyszenia w KGSG odbyło się spotkanie inauguracyjne Komitetu Organizacyjnego Centralnych Obchodów 90. Rocznicy Powstania Korpusu Ochrony Pogranicza, w którym wzięli udział m.in. dr K.Sacewicz i S.Nowakowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), płk K.Gawęda i ppłk A.Grzegorczyk (KG SG), W.Bocheński, mjr Z.Kowalczyk, mjr Cz.Piątkowski, M.Rubas i J.Czapiewski SWPFG.

Czytaj więcej: 29.01.2014 r. - Warszawa, 90. rocznica powstania KOP

13.01.2014 r. – Brwinów, pogrzeb Józefa Bocheńskiego

Na cmentarzu w Brwinowie pożegnaliśmy naszego kolegę kpt. rez. Józefa Bocheńskiego zmarłego 7.bm. Uczestnictwo w pogrzebie było wyrazem szacunku dla człowieka prawego i niezłomnego, pełnego zapału i godnego podziwu wigoru, który nam przyświecał i porywał do przedsięwzięć dla kultywowania i upamiętniania chlubnych tradycji formacji granicznych i bohaterów czasu wojny. Jako syn zamordowanego w Katyniu komisarza SG II RP przekazywał młodzieży wiedzę o tej okrutnej zbrodni, a naszemu stowarzyszeniu służył swoim zaangażowaniem i zdolnościami.

Czytaj więcej: 13.01.2014 r. – Brwinów, pogrzeb Józefa Bocheńskiego

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +