• logoduzenowe
  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7

Aktualności 2015

aktualnosci-2014

Kalendarium '92-'15

button wydarzenia

Tablice i obeliski

tablice-kop-sg

Galerie fotografii

button galerie

Szanowni Państwo!

Ubie­gły rok był prze­ło­mowy w 23. let­niej histo­rii naszego Sto­wa­rzy­sze­nia. Wśród wielu innych osią­gnięć, po bli­sko osiem­na­stu latach zbie­ra­nia infor­ma­cji, kwe­rend, poszu­ki­wań w tere­nie i indy­wi­du­al­nie pro­wa­dzo­nych badań, nasi wolon­ta­riu­sze przy wspar­ciu logi­stycz­nym Straży Gra­nicz­nej i innych orga­ni­za­cji, zaan­ga­żo­wa­niu wielu funk­cjo­na­riu­szy, wspar­ciu finan­so­wym naszych Przy­ja­ciół, udało się usta­lić w nad­słu­czań­skim lesie ostat­nią ziem­ską drogę żoł­nie­rzy 4 kom­pa­nii Baonu For­tecz­nego KOP „Sarny”. W tym roku będziemy kon­ty­nu­owali poszu­ki­wa­nia na Ukra­inie, roz­pocz­niemy także poszu­ki­wa­nia miejsc pochowku żoł­nie­rzy KOP na tere­nie Pole­skiego Parku Naro­do­wego.

Sza­nowni Pań­stwo, pozwól­cie, że z oka­zji zbli­ża­ją­cych się Świąt Wiel­ka­noc­nych złożę Wam i Waszym bli­skim, wszyst­kim naszym Przy­ja­cio­łom i Sym­pa­ty­kom, życze­nia rado­ści i pogody ducha, zdro­wia i cie­pła rodzin­nego. Niech nasza dal­sza, wspólna praca, osób odda­nych spra­wom pamięci pole­głych i zamor­do­wa­nych żoł­nie­rzy Pol­skich For­ma­cji Gra­nicz­nych, przy­wróci naszym boha­te­rom sza­cu­nek i miej­sce należne w histo­rii Narodu.

Waldemar Bocheński
Prezes SWPFG

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'15

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +