• naglowek waski

Walne Zebranie

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Procedurę zwoływania oraz cele Zwyczajnego Walnego Zebrania lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania określają § 13, § 14, § 15 i § 16 Rozdziału IV Statutu SWPFG „Władze Stowarzyszenia”.

Uchwała Walnego Zebrania Nr 1 z 1 września 2011 r. w sprawie zmian w Statucie SWPFG

Zwyczajne Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych w Węgierskiej Górce w dniu 1 września 2011 roku dokonało następujących zmian w Statucie SWPFG z dnia 26 lutego 1997 roku zarejestrowanym przez Sąd Wojewódzki w Warszawie VII Wydział Cywilny i Rejestrowy dnia 4 marca 1997 roku pod poz. RST 3053:

1/. § 6. ust. 1 otrzymuje brzmienie: Stowarzyszenie posiada własną pieczęć z pełną nazwą i adresem i może ustanowić własne odznaki. Odznaki nadaje Kapituła lub Zarząd zgodnie z Regulaminem odznak zatwierdzonym przez Zarząd.

2/. § 6. ust. 3 otrzymuje brzmienie: W realizacji swych celów Stowarzyszenie współdziała z organami władzy państwowej, Straży Granicznej RP, Federacją Rodzin Katyńskich, Rodziną Policyjną 1939 oraz samorządu terytorialnego, z organizacjami politycznymi i społecznymi, a także placówkami naukowymi, kulturalnymi i gospodarczymi.

3/. w § 7. ust. 2. pkt 2 otrzymuje brzmienie: Współdziałanie w działalności wychowawczej i popularyzatorskiej wśród młodzieży, a zwłaszcza drużyn harcerskich służby granicznej oraz grup rekonstrukcji historycznej formacji granicznych.

4/. w § 11 dopisuje się ust. 3.o treści: Członkami honorowymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne. Przysługują im takie same prawa jak członkom wspierającym.

5/. § 14. i ust. 1. i ust. 3. otrzymują brzmienie: Zwyczajne Walne Zebranie członków Stowarzyszenia zwoływane jest co najmniej raz na dwa lata przez Zarząd w celu:

ust. 1. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za okres ubiegły.

ust. 3. Uchwalenia programu prac i budżetu oraz wysokości składek członkowskich na okres następny.

6/. § 17. ust. 1, ust. 2. i ust. 3 otrzymują brzmienie:

ust. 1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

ust. 2. Zarząd wybiera spośród siebie prezesa i dwóch wiceprezesów, sekretarza, skarbnika oraz do dwóch członków.

ust. 3. Pełnienie wszystkich funkcji w Zarządzie jest honorowe. W miarę rozwijania się wielokierunkowej działalności Stowarzyszenia dopuszcza się możliwość pracy odpłatnej wyznaczonej przez Zarząd wg odrębnych przepisów.

7/. w § 18. ust. 1. pkt 7. otrzymuje brzmienie: Sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia.

8/. w § 18. ust. 1. dopisuje się pkt 10. o treści: Powoływanie Kapituł Odznak.

9/. § 21. ust. 1. otrzymuje brzmienie: Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i dwóch członków wybieranych przez Walne Zebranie na okres czterech lat.

Uchwała Walnego Zebrania Nr 2 z 1 września 2011 r. w sprawie ustanowienia odznaki „Za Zasługi dla SWPFG”

Zwyczajne Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych w Węgierskiej Górce w dniu 1 września 2011 roku po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez kol. kpt. rez. dra Tadeusza Böhma ustanowiło odznakę „Za Zasługi dla SWPFG” powierzając Zarządowi SWPFG opracowanie i zatwierdzenie Regulaminu Odznaki oraz Wzoru Odznaki.

Uchwała Walnego Zebrania Nr 3 z 1 września 2011 r. w sprawie odporu pojawiającym się coraz częściej oszczerstwom

W związku z powtarzającymi się napastliwymi wypowiedziami, w których dezawuuje się heroizm życia i walk żołnierzy polskich, którzy niejednokrotnie oddali swoje życie abyśmy mogli dzisiaj żyć w wolnej, niepodległej i niezawisłej Ojczyźnie – Matce naszej Polsce – członkowie SWPFG obecni na Zwyczajnym Walnym Zebraniu w Węgierskiej Górce w dniu 1 września 2011 roku wyrażają wolę odporu pomówieniom żołnierzy polskich o tchórzostwo i brak woli walki z najeźdźczymi armiami: niemiecką, słowacką i sowiecką. W tym celu zebrani proszą Zarząd SWPFG o podjęcie kroków, które miałyby na celu ukrócenie haniebnych zachowań i ukaranie oszczerców w ich środowiskach i na terenie Państwa Polskiego.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +