• naglowek waski

Walne Zebranie

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Procedurę zwoływania oraz cele Zwyczajnego Walnego Zebrania lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania określają § 13, § 14, § 15 i § 16 Rozdziału IV Statutu SWPFG „Władze Stowarzyszenia”.

Protokół Walnego Zebrania (WZ) Członków Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych odbytego 21.09.2023 roku

PROTOKÓŁ
Walnego Zebrania (WZ) Członków Stowarzyszenia Weteranów Polskich
Formacji Granicznych odbytego 21.09.2023 r. w Górze Kalwarii


PORZĄDEK ZEBRANIA

1. Otwarcie Zebrania
2. Wybór przewodniczącego
3. Wybór protokolanta
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej będącej jednocześnie Komisją Uchwał i Wniosków
5. Sprawozdanie Zarządu
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
7. Głosowanie absolutorium dla Zarządu
8. Zgłaszanie uchwał i wolne wnioski
9. Zamknięcie Zebrania.

Zebranie rozpoczęło się w II terminie od godz. 19.00. W Walnym Zebraniu uczestniczyło dwunastu członków, ponadto siedmiu członków złożyło pełnomocnictwo do głosowania w ich imieniu (lista obecności i pełnomocnictwa w załączeniu). Ze względu na wcześniejszą sytuację związaną z pandemią Zebranie objęło okres lat 2021 – 2023.


Otwarcia Zebrania dokonał prezes Waldemar Bocheński. Następnie wybrano przewodniczącego WZ w osobie prezesa Waldemara Bocheńskiego i protokolanta WZ – Marię Rubas.

Członkami Komisji Skrutacyjneji Uchwał wybrano Kolegów Dawida Boryczko i Krzysztofa Szepiela. Wszyscy funkcyjni członkowie WZ zostali wybrani jednogłośnie.

W związku z wcześniejszym przygotowaniem sprawozdania Zarządu i rozesłaniem tekstu do członków Stowarzyszenia pocztą elektroniczną, zebrani postanowili, że nie będzie ono odczytywane na zebraniu, a po głosowaniu jednomyślnie przyjęli jego treść (sprawozdanie Zarządu w załączeniu).

Prezes poinformował zebranych o proponowanym i wstępnie uzgodnionym ze Strażą Graniczną programie obchodów 100. rocznicy powołania KOP (program obchodów rocznicowych w załączeniu), emisji monety okolicznościowej NBP we wrześniu 2024 roku (korespondencja z NBP w załączeniu) oraz o tym, że dzisiejsza Konferencja Naukowa p.t. „Losy żołnierzy polskich formacji granicznych w II wojnie światowej, zorganizowana wspólnie z IPN i OK GK, pod Patronatem Honorowym Komendanta Głównego Straży Granicznej, w której tak liczny udział wzięli funkcjonariusze Straży Granicznej z wielu Oddziałów i młodzież, stanowiła uroczyste otwarcie obchodów 100-lecia powołania KOP.

Ponadto prezes poinformował zebranych, że następnego dnia wraz z wiceprezesem A. Olichwirukiem spotkają się z Komendantem Głównym SG gen. dyw. SG Tomaszem Pragą w celu omówienia i uszczegółowienia współpracy przyobchodach. Podczas spotkania przewiduje się także omówienie przygotowań do ekshumacji we Francji szczątków gen. bryg. Jana Kruszewskiego, Dowódcy KOP w latach 1930-1939, i zorganizowanie uroczystego, należnego gen. Kruszewskiemu, pochówku na Cmentarzu Powązkowskimw Warszawie oraz sporządzenia filmu o generale. Rodzina generała  upoważniła Kol. A. Olichwiruka, przewodniczącego zespołu o roboczej nazwie „Powrót Generała”, do jej reprezentowania i załatwienia formalności w procedurze ekshumacyjnej.

Kol. A. Olichwiruk poinformował o potrzebie podpisania porozumienia przez SWPFG z IPN, SG i Fundacją Pamięci Narodów, a prezes W. Bocheński o tym, że nasza wystawa "Konie w formacjach granicznych 1918-1939", przygotowana we współpracy z Muzeum Łazienki Królewskie,była dotąd prezentowana w czterech ośrodkach w Polsce (MŁK w Warszawie, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, Nadbużański Oddział SG w Chełmie, Muzeum Rodziny Pileckich w Ostrowi Maz., a w dniach 16-17 września w Konsulacie Generalnym RP w Ostrawie na największym pikniku militarnym w Europie zorganizowanym z okazji Międzynarodowych Dni NATO. Wystawą są już zainteresowane następne miejscowości w Polsce i Czechach. W kolejności wystawa będzie prezentowana: w Częstochowie z okazji oficjalnego otwarcia Placówki SG, w 18 Pułku Logistycznym w Łomży i w Górze Kalwarii.

Po odczytaniu protokołu Komisji Rewizyjnej przez jej przewodniczącego Jana Nikołajuka, zebrani jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi.

Kol. A. Olichwiruk zaapelował do zebranych o przekazywanie informacji dotyczących obchodów 100-lecia KOP w swoich środowiskach.

Kol. D. Boryczko poinformował zebranych o tym, że gmina Byczyna otrzymała środki w ramach dotowanego projektu obejmującego wykonanie muralu upamiętniającego Straż Graniczną II RP, w najbliższym czasie przedstawi dodatkowe informacje na ten temat.

Na tym niniejszy protokół zakończono, Komisja Skrutacyjna, Uchwał i Wniosków została rozwiązana, a protokół podpisano. Do protokołu dołączono załączniki, o których mowa w treści protokołu.

                                                                    Protokolantka                                                     Przewodniczący Zebrania
                                                            
                                                                     Maria Rubas                                                        
Waldemar Bocheński

Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych odbytego w Warszawie w dniu 17 czerwca 2023 roku

PROTOKÓŁ
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych
odbytego w Warszawie w dniu 17 czerwca 2023 roku

Zebranie zostało zwołane w Warszawie na dzień 17 czerwca 2023 r. z rozpoczęciem o godz. 10:00 w I terminie i o godz. 10:45 w II terminie.
W Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu, rozpoczętym w II terminie, uczestniczyli uprawnieni członkowie SWPFG wg załączonej listy obecności, zatem zgodnie z §16 ust.1 pkt. 2) Statutu SWPFG Walne Zebranie było prawomocne.

Porządek nadzwyczajnego Walnego Zebrania obejmował:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania (NWZ) przez Prezesa SWPFG.
2. Wybór Przewodniczącego i Protokólanta NWZ.
3. Przyjęcie porządku obrad NWZ.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej NWZ.
5. Przedstawienie projektu Uchwały w sprawie zmiany Statutu SWPFG.
6. Podsumowanie ubiegłorocznych obchodów XXX-lecia SWPFG.
7. Przedstawienie Programu SWPFG na lata 2023-2024, ze szczególnym uwzględnieniem planowanych na 2024 rok obchodów 100-lecia powołania Korpusu Ochrony Pogranicza, z uroczystą inauguracją w dniu 21.09.2023 r. w Górze Kalwarii podczas organizowanej przez SWPFG wspólnie z IPN Konferencji Naukowej poświęconej losom żołnierzy formacji granicznych w II wojnie światowej.
8. Dyskusja nad zmianami w Statucie, przyjęcie uchwały o zmianie Statutu SWPFG.
9. Dyskusja nad Programem SWPFG na lata 2023-2024.
10. Zamknięcie obrad.
Uroczystego otwarcia Nadzwyczajnego Walnego Zebrania dokonał Prezes SWPFG Waldemar Bocheński, który:
● przedstawił porządek zebrania, który był zgodny z informacjami przesłanymi członkom za pośrednictwem poczty elektronicznej,
● omówił zmiany w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonane podczas zebrania organów SWPFG w Chełmie w dniu 16.03.2023 r., w sposób zgodny z § 18 ust. 10 i ust. 4 Statutu SWPFG,
● przedstawił skład powołanego przez Zarząd Zespołu o roboczej nazwie „ds. Powrotu Generała”, przygotowującego ekshumację gen. bryg. Jana Kruszewskiego, przedostatniego dowódcy Korpusu Ochrony Pogranicza (KOP), zmarłego na obczyźnie, oraz uroczystości pogrzebowe na Powązkach w Warszawie.
Zebrani jednogłośnie wybrali Przewodniczącego NWZ w osobie Waldemara Bocheńskiego i Protokólanta NWZ Czesława Piątkowskiego, a następnie zatwierdzili porządek NWZ przez aklamację.

Następnie zgłoszono Kolegów do Komisji Skrutacyjnej NWZ i jednogłośnie zatwierdzono skład Komisji w osobach Kolegów Marka Majewskiego i Szymona Kuliga. Przewodniczący NWZ wyjaśnił potrzebę uzupełnienia Statutu o elementy niezbędne do usprawnienia pracy organów zarządzających oraz w związku z wystąpieniem do KRS o status OPP, przedstawiając jednocześnie projekt Uchwały opracowany przez Zarząd, a następnie dokonał podsumowania ubiegłorocznych uroczystości, które odbyły się w ramach obchodów XXX-lecia SWPFG, uroczystości tegorocznych oraz omówił dotychczas podjęte działania w sprawie utworzenia Muzeum Polskich Formacji Granicznych i przedstawił stanowisko Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zawarte w piśmie DDK-WSR.051.25.2023.MM z 15.06.2023 r. (pismo w załączeniu).

Wiceprezes SWPFG i Przewodniczący Zespołu ds. Powrotu Generała – Kol. Andrzej Olichwiruk zapoznał zebranych z Programem przygotowywanych obchodów 100-lecia powołania KOP, omówił na jakim etapie są prace organizacyjne i przygotowawcze do ekshumacji i pochówku Generała z należnymi honorami w ceremoniale wojskowym i zaprosił zebranych na organizowaną wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej, Strażą Graniczną i Ośrodkiem Kultury Góry Kalwarii Konferencję Naukową w Górze Kalwarii pod Patronatem Honorowym Komendanta Głównego Straży Granicznej w dniu 21.09.2023 r., w trakcie której zostaną przypomniane losy żołnierzy formacji granicznych II RP w II wojnie światowej.

Kolejnym punktem obrad była dyskusja nad przedstawionym projektem Uchwały Zarządu w sprawie zmiany Statutu. Po zakończeniu dyskusji i ustaleniu ostatecznego tekstu Uchwały przystąpiono do jej głosowania. Zebrani przyjęli jednogłośnie Uchwałę Nr 1 w sprawie zmiany Statutu SWPFG.

Po zakończeniu głosowania przystąpiono do dyskusji przedstawionego Programu działań na lata 2023 – 2024, w szczególności przygotowywanych obchodów 100. rocznicy powołania Korpusu Ochrony Pogranicza. Zebrani uzupełnili punkty przedstawionego Programu, a następnie Program został przyjęty przez aklamację przez uczestników NWZ.

Po przyjęciu przez zebranych Uchwały o zmianie Statutu i Programu na lata 2023-2024 nastąpiło zakończenie obrad.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

                                                                Protokólant WZ                                                 Przewodniczący WZ
                                                            Czesław Piątkowski                                              Waldemar Bocheński

Protokół Walnego Zebrania (WZ) Członków Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych odbytego 14.06.2022 roku w Suwałkach

Obraz 115

Protokół Walnego Zebrania (WZ) Członków Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych odbytego 29.08.2021 roku w Górze Kalwarii

Prot. WZ 2021

Protokół Walnego Zebrania (WZ) Członków Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych odbytego 01.09.2020 roku

Prot. WZ 2020

Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych za okres 01.09.2012 roku do 31.08.2014 roku

1702933109944-c094aa61-2575-4f52-b47c-06d68acf6a96 1

1702933109944-c094aa61-2575-4f52-b47c-06d68acf6a96 2

1702933109944-c094aa61-2575-4f52-b47c-06d68acf6a96 3

1702933109944-c094aa61-2575-4f52-b47c-06d68acf6a96 4

1702933109944-c094aa61-2575-4f52-b47c-06d68acf6a96 5

1702933109944-c094aa61-2575-4f52-b47c-06d68acf6a96 6

1702933109944-c094aa61-2575-4f52-b47c-06d68acf6a96 7

Uchwała Walnego Zebrania Nr 2 z 1 września 2011 r. w sprawie ustanowienia odznaki „Za Zasługi dla SWPFG”

Zwyczajne Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych w Węgierskiej Górce w dniu 1 września 2011 roku po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez kol. kpt. rez. dra Tadeusza Böhma ustanowiło odznakę „Za Zasługi dla SWPFG” powierzając Zarządowi SWPFG opracowanie i zatwierdzenie Regulaminu Odznaki oraz Wzoru Odznaki.

Uchwała Walnego Zebrania Nr 3 z 1 września 2011 r. w sprawie odporu pojawiającym się coraz częściej oszczerstwom

W związku z powtarzającymi się napastliwymi wypowiedziami, w których dezawuuje się heroizm życia i walk żołnierzy polskich, którzy niejednokrotnie oddali swoje życie abyśmy mogli dzisiaj żyć w wolnej, niepodległej i niezawisłej Ojczyźnie – Matce naszej Polsce – członkowie SWPFG obecni na Zwyczajnym Walnym Zebraniu w Węgierskiej Górce w dniu 1 września 2011 roku wyrażają wolę odporu pomówieniom żołnierzy polskich o tchórzostwo i brak woli walki z najeźdźczymi armiami: niemiecką, słowacką i sowiecką. W tym celu zebrani proszą Zarząd SWPFG o podjęcie kroków, które miałyby na celu ukrócenie haniebnych zachowań i ukaranie oszczerców w ich środowiskach i na terenie Państwa Polskiego.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +