• naglowek waski

Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych

Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych zostało zarejestrowane 4.03.1997 przez Sąd Wojewódzki w Warszawie VII Wydział Cywilny i Rejestrowy, a 26.11.2001 r. wpisane pod nr 0000062824 do „Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji …” KRS. W dniu 17.08.2023 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS nadał naszemu Stowarzyszeniu status organizacji pożytku publicznego, dokonując stosownego wpisu w „Rejestrze stowarzyszeń …”

Korzenie SWPFG wywodzą się z Węgierskiej Górki, gdzie od ok. 1977 r. funkcjonował, honorowany przez władze gminy, Klub Obrońców Węgierskiej Górki – żołnierzy września 1939 roku, zrzeszający ponad siedemdziesięciu obrońców granic II RP.  Członkowie Klubu we wrześniu 1992 r. zostali zaproszeni do KG SG na rozmowy organizacyjne, w następstwie których już w grudniu 1992 r. powstał Społeczny Zespół Upamiętniania Tradycji Korpusu Ochrony Pogranicza im. gen. Henryka Minkiewicza-Odrowąża, protoplasta dzisiejszego SWPFG, zrzeszającego weteranów służb granicznych oraz osoby, którym bliskie są sprawy ochrony polskich granic, ich historia i tradycje. Zgodnie z zapisem w rejestrze Komitet Założycielski SWPFG tworzyli: Jan Sadowski, Mirosław Rubas, Stefan Gorczakowski, Antoni Stawski, Bronisław Terlecki, Piotr Gęgotek, Konstanty Girjatowicz, Stefan Byster, Aleksander Berezowski, Edmund Niedbała, Tadeusz Jakubas, Józef Lach i Tadeusz Wieczyński. Współdziałali z nimi: Stanisław Buczak, Jan Ćwiek, Antoni Jodkiewicz, Antoni Jurasz, Zygmunt Kowalczyk, Józef Krzemiński, Włodzimierz Marszałek, Andrzej Marszewski, Henryk Pakuła, ks. płk Antoni Szyrwiński (kapelan Stowarzyszenia), Ryszard Rawa, Jan Czapiewski, Robert Bieniek, Edmund Kitowski, Tadeusz Niedziela, ks. mjr Kazimierz Tuszyński, Krzysztof Niemiec i Stanisław Goc.

Głównym celem stowarzyszenia jest inspirowanie i prowadzenie badań nad historią ochrony granic oraz utrwalanie i krzewienie wiedzy historycznej oraz kultywowanie tradycji polskich formacji granicznych. Zadania te realizowane są poprzez:

  • trwałe upamiętnianie miejsc walki oraz troskę o cmentarze wojenne żołnierzy i funkcjonariuszy poległych w ochronie nienaruszalności naszych granic,
  • inicjowanie, współdziałanie i organizowanie  ze Strażą Graniczną, Wojskiem i Organizacjami Kombatanckimi   uroczystości rocznicowych, upamiętniających walki  prowadzone w ochronie ojczystych granic,
  • współpracę ze szkołami i harcerstwem w procesie wychowania młodzieży poprzez popularyzację wiedzy historycznej i zachęcanie do udziału w patriotycznych uroczystościach upamiętniających bohaterskie czyny żołnierzy i funkcjonariuszy w walkach z najeźdźcą niemieckim i sowieckim w 1939 roku,
  • inspirowanie, wspieranie i wydawanie publikacji naukowych i popularyzatorskich,
  • organizowanie poszukiwań dokumentów, zdjęć, sprzętu urządzeń i znaków graficznych oraz ich przechowywanie i eksponowanie  w archiwach i izbach pamięci,
  • inne temu podobne.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +