• naglowek waski

Statut Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych

Tekst jednolity

S T A T U T U

STOWARZYSZENIA WETERANÓW
POLSKICH FORMACJI GRANICZNYCH

po zmianach zatwierdzonych w dniu 21.03.2012 r.
przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Sygnatura sprawy: WA.XIII NS-REJ.KRS/004289/12/670

 


Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych, zwane dalej Stowarzyszeniem jest organizacją zrzeszającą weteranów i osoby, którym bliskie są sprawy ochrony granicy państwowej i tradycji formacji granicznych RP oraz odczuwają potrzebę upowszechniania i kultywowania tychże w świadomości społeczeństwa polskiego.

§ 2.

Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych".

§ 3.

Stowarzyszenie prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4.

Siedzibą Stowarzyszenia jest m.st. Warszawa.

§ 5.

Stowarzyszenie ma osobowość prawną.

§ 6.

1. Stowarzyszenie posiada własną pieczęć z pełną nazwą i adresem i może ustanowić własne odznaki. Odznaki nadaje Kapituła lub Zarząd zgodnie z Regulaminem odznak zatwierdzonym przez Zarząd.
2. Stowarzyszenie jest organizacją społeczną opartą na zasadzie powszechności oraz pracy społecznej członków. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
3. W realizacji swych celów Stowarzyszenie współdziała z organami władzy państwowej, Straży Granicznej RP, Federacją Rodzin Katyńskich, Rodziną Policyjną 1939 oraz samorządu terytorialnego, z organizacjami politycznymi i społecznymi, a także z placówkami naukowymi, kulturalnymi i gospodarczymi.
4. Stowarzyszenie może prowadzić na zasadach określonych w odrębnych przepisach działalność gospodarczą dla uzyskiwania dochodów na realizację swych celów statutowych.

Rozdział II
CELE STOWARZYSZENIA

§ 7.

1. Celem Stowarzyszenia jest:

1). Inspirowanie i prowadzenie badań nad historią organizacji ochrony granicy RP oraz występowanie do władz państwowych w sprawach związanych z ochroną granicy państwowej i sytuacją na pograniczu.
2). Utrzymywanie więzi wśród członków Stowarzyszenia oraz reprezentowanie ich interesów.
3). Obrona godności dobrego imienia żołnierza Wojska Polskiego funkcjonariuszy pełniących służbę w Polskich Formacjach Granicznych.
4). Wspieranie działań zmierzających do nadania właściwej rangi w państwie problematyce ochrony granic RP i utrzymanie bezpieczeństwa na pograniczu przez organa do tego powołane.

2. Cele te Stowarzyszenie realizuje przez:

1). Upamiętnianie miejsc służby i walki oraz wiecznego spoczynku żołnierzy i funkcjonariuszy pełniących służbę w Polskich Formacjach Granicznych.
2). Współdziałanie w działalności wychowawczej i popularyzatorskiej wśród młodzieży, a zwłaszcza drużyn harcerskich służby granicznej oraz grup rekonstrukcji historycznej formacji granicznych.
3). Inspirowanie, wydawanie publikacji naukowych i popularyzatorskich związanych z ochroną granic RP oraz ich rozpowszechnianie.
4). Prowadzenie akcji oświatowych z zakresu historii i przepisów prawa o ochronie granic RP.
5). Organizowanie poszukiwań historycznego sprzętu, dokumentów, urządzeń i znaków graficznych oraz ich eksponowanie /wystawianie/ w placówkach muzealnych i salach tradycji.
6). Inicjowanie i organizowanie uroczystości upamiętniających służbę w ochronie ojczystych granic oraz w walce o niepodległość Narodu Polskiego. Organizowanie spotkań Weteranów Służby Granicznej.
7). Wszelkie inne działania mające na celu realizację celów określonych w ust.1).

Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 8.

Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być obywatele polscy pełniący służbę w Polskich Formacjach Granicznych, członkowie ich rodzin i sympatycy tych formacji mający pełne prawa publiczne, którzy zgłosili pisemny akces do Stowarzyszenia.

§ 9.

Członkami wspierającymi Stowarzyszenie mogą być osoby prawne i fizyczne.

§ 10.

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

1). Wybierać i być wybierani do Władz Stowarzyszenia.
2). Brać udział w zebraniach Stowarzyszenia z prawem głosu.
3). Występować z wnioskami i postulatami do władz naczelnych Stowarzyszenia, a za pośrednictwem władz naczelnych Stowarzyszenia, do władz państwowych, w sprawach wynikających ze statutu.
4). Korzystać z wydawnictw, wystaw, odczytów i imprez na zasadach ustalonych przez Stowarzyszenie.


2. Członkowie wspierający mają prawo:

1). Brać udział w zebraniach Stowarzyszenia z głosem doradczym.
2). Korzystać z uprawnień wymienionych w ust. 1 ppkt 3). i 4).
3). Członkami honorowymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne. Przysługują im takie same prawa jak członkom wspierającym.

§ 11.

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia maja obowiązek:

1). Przestrzegać postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
2). Brać aktywny udział w pracach stowarzyszenia i dbać o jego rozwój.
3). Płacić regularnie składki w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie.


2. Członkowie wspierający obowiązani są:

1). Wspierać działalność Stowarzyszenia finansowo, rzeczowo lub przez udzielanie
doradztwa i popularyzację Stowarzyszenia i jego celów.


3. Członkami honorowymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne. Przysługują im takie same prawa jak członkom wspierającym.

§ 12.

1. Przyjmowanie członków.

1). Do przyjmowania członków upoważniony jest Zarząd Stowarzyszenia.
2). W razie odmowy przyjęcia zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zjazdu.

2. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje:

1). Na pisemne żądanie członka skierowane do Zarządu.
2). Na mocy uchwały Zarządu w wypadku:

a/ nieprzestrzegania postanowień niniejszego statutu,
b/ nie uiszczenie jednorocznych składek,
c/ działalności na szkodę Stowarzyszenia.

3). Członkowie skreśleni przez Zarząd mają prawo odwołać się do Walnego Zebrania w terminie 6 miesięcy od daty powiadomienia o skreśleniu. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 13.

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd Główny, zwany dalej Zarządem.
3. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.

§ 14.

Zwyczajne Walne Zebranie członków Stowarzyszenia zwoływane jest co najmniej raz na dwa lata przez Zarząd w celu:

1. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za okres ubiegły.
2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz udzielenie na jej wniosek absolutorium Zarządowi.
3. Uchwalenie programu prac i budżetu oraz wysokości składek członkowskich na okres następny.
4. Wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej w przypadku upływu ich kadencji lub w przypadku przyjętego wniosku o ich odwołanie.

§ 15.

Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane:

1. Na podstawie uchwały Zarządu.
2. Na żądanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
3. Wniosku co najmniej 30 członków Stowarzyszenia.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Zarząd zwołuje w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania wniosku lub podjęcia przez siebie uchwały.

§ 16.

1. Walne zebranie jest prawomocne przy obecności:

1). W pierwszym terminie co najmniej 50% członków.
2). W drugim terminie bez względu na ilość obecnych członków.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego.

§ 17.

1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
2. Zarząd wybiera spośród siebie prezesa i dwóch wiceprezesów, sekretarza, skarbnika oraz do dwóch członków.
3. Pełnienie wszystkich funkcji w Zarządzie jest honorowe. W miarę rozwijania się wielokierunkowej działalności Stowarzyszenia dopuszcza się możliwość pracy odpłatnej wyznaczonej przez Zarząd wg odrębnych przepisów.

§ 18.

1. Do kompetencji Zarządu należy:

1). Inspirowanie kierunków działalności Stowarzyszenia, opracowywanie programów i planów działalności oraz troska o ich realizację.
2). Reprezentowanie Stowarzyszenia.
3). Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, gospodarowanie funduszami w ramach uchwalonego budżetu oraz realizowanie powziętych w tej mierze uchwał Walnego Zebrania.
4). Prowadzenie administracji Stowarzyszenia i rozwijanie działalności w kierunku wypełniania celów Stowarzyszenia.
5). Zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia.
6). Wydawanie biuletynu i innych publikacji.
7). Sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia.
8). Zwoływanie Walnego Zebrania.
9). Prowadzenia ewidencji członków Stowarzyszenia.
10). Odwoływanie ze swego składu poszczególnych członków oraz kooptowanie na wakujące miejsca nowych - w liczbie nie większej /w kadencji/ niż 1/3 liczby pierwotnie wybranych.
11). Powoływanie Kapituł Odznak.

2. Zasadę pkt.1 ppkt. 10) stosuje się odpowiednio do Komisji Rewizyjnej.

§ 19.

Korespondencję Stowarzyszenia oraz akty zawierające zobowiązania podpisuje prezes Zarządu lub wiceprezes. Dokumenty finansowe podpisuje skarbnik i jeden z wiceprezesów wyznaczony do tego przez Zarząd lub dwóch innych członków Zarządu.

§ 20.

Wszelkie spory wynikające z działalności Stowarzyszenia są rozstrzygane przez Zarząd. Od decyzji Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania - w terminie trzech miesięcy.

§ 21.

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia:

1. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i dwóch członków wybieranych przez Walne Zebranie na okres czterech lat.
2. Ukonstytuowanie komisji odbywa się na pierwszym po wyborze zebraniu Komisji.
3. Komisja Rewizyjna pełni swe funkcje honorowo.

§ 22.

Kompetencje Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia:

1. Przeprowadza kontrolę działalności i majątku Stowarzyszenia co najmniej raz w roku.
2. Sprawdza roczny bilans, księgowość rachunkową oraz sprawozdania rachunkowe Zarządu.
3. Stawia na Walnym Zebraniu wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium.
4. W razie konieczności żąda zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

Rozdział V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 23.

Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

a/ ze składek członkowskich,
b/ dotacji celowych,
c/ darowizn i subwencji,
d/ zapisów,
e/ dochodów z wydawnictw, wystaw i odczytów,
f/ dobrowolnych zbiórek,
g/ ze sprzedaży sprzętu /eksponatów/ i dokumentów o wartości historycznej,
h/ działalności gospodarczej.

Rozdział VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 24.

1. Zmiana statutu Stowarzyszenia następuje na wniosek Zarządu lub 15 członków Stowarzyszenia drogą uchwały Walnego Zebrania, powziętej większością 2/3 głosów obecnych członków przy obecności w pierwszym terminie co najmniej połowy wszystkich członków Stowarzyszenia, a bez względu na ilość w drugim terminie.
2. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie.

§ 25.

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania powziętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy wszystkich członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie i bez względu na ilość obecnych w drugim terminie.
2. To samo Walne Zebranie uchwala jednocześnie zwykłą większością głosów sposób użycia posiadanego majątku Stowarzyszenia i przeprowadzenia jego likwidacji.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'15

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +