• naglowek waski

Uchwała Nr 1/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r.

 


Zarządu Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych
w  sprawie ustanowienia Medalu
„Za zasługi w popularyzowaniu tradycji ochrony polskich granic”,

     Na podstawie Uchwały Nr 2 Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych w Węgierskiej Górce z dnia 1.09.2016 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej, Zarząd SWPFG Uchwałą Nr 1/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r. ustanowił Medal „Za Zasługi w popularyzowaniu tradycji ochrony polskich granic’’, zwanego dalej w treści Uchwały „Medalem”.

Uchwała określa wzory:

1.1.    odznaki Medalu „Za Zasługi w popularyzowaniu tradycji ochrony polskich granic’’,

1.2.    wniosku o jego nadanie,

1.3.    legitymacji i dyplomu potwierdzających nadanie medalu.

2.    Medal jest jednostopniowy.

3.    Uchwała określa Regulamin nadawania i sposobu noszenia Medalu stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały.

4.    Wzór graficzny odznaki Medalu określa Załącznik Nr 2 do Uchwały.

5.    Wzór legitymacji Medalu określa Załącznik Nr 3 do Uchwały.

6.    Wzór wniosku o nadanie Medalu określa Załącznik Nr 4 do Uchwały.

7.    Zarząd prowadzi ewidencję nadanych Medali, przyjętych wniosków, decyzji Zarządu o nadaniu Medalu oraz osób pozbawionych Medalu.

8.    Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty zatwierdzenia.

                   SEKRETARZ                                                     PREZES


        …………………………….                                 ……………………………


Załącznik Nr 1
do Uchwały Zarządu SWPFG
Nr 1 z dnia 18 kwietnia 2019 r.

 

REGULAMIN NADAWANIA I NOSZENIA MEDALU
„Za zasługi w popularyzowaniu tradycji ochrony polskich granic”
zwanego dalej Medalem

 

1.    Medal może być nadany osobom, które:

1.1.    wykazały się szczególnym zaangażowaniem na rzecz popularyzacji ochrony granic RP;

1.2.    wszechstronnie współpracują w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia i wdrażania programów upowszechniających chlubne tradycje ochrony granic RP;

1.3.    opublikowały wydawnictwa i artykuły, przygotowały prezentacje lub referaty na konferencjach popularnonaukowych i naukowych, nakręciły filmy, itp. materiały kształtujące wiedzę o służbie granicznej na przestrzeni dziejów RP, organizowały konferencje, albo zrealizowały wystawy lub inne projekty upowszechniające pozytywny wizerunek Polskich Formacji Granicznych w społeczeństwie;

1.4.    uczestniczyły w poszukiwaniach miejsc walki, męczeństwa i dołów śmierci na Kresach, ekshumacjach i pochówkach szczątków żołnierzy i funkcjonariuszy Polskich Formacji Granicznych, odszukują ich mogiły na szlakach walk o niepodległość i otaczają je opieką;

1.5.    gromadzą pamiątki i udostępniają je w celu popularyzowania tradycji Polskich Formacji Granicznych.

2.    Medal może być nadany funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym Straży Granicznej, które posiadają zasługi szczególne dla popularyzowania tradycji ochrony polskich granic poprzez:

2.1.    nadania imion Formacji Granicznych II RP i bohaterskich obrońców granic Oddziałom, Placówkom i pododdziałom Straży Granicznej, a akże przyjmowanie patronatów honorowych nad tymi uroczystościami;

2.2.    uświetnianie występami i pokazami patriotycznych uroczystości związanych z upamiętnianiem tradycji Formacji Granicznych II RP;

2.3.    publikowanie w dowolnej, ogólnodostępnej formie, wiedzy o Polskich Formacjach II RP;

2.4.    honorowe oddawanie krwi w ramach ogólnopolskiej akcji „Nasza krew – nasza Ojczyzna” zapoczątkowanej przy współudziale Stowarzyszenia i pod Patronatem Honorowym Komendanta Głównego Straży Granicznej.

3.    Medal może być przyznawany osobom fizycznym, organizacjom społecznym i instytucjom.

3.1.    wniosek o nadanie Medalu powinien być złożony na właściwym druku wraz z uzasadnieniem najpóźniej na 45 dni przed planowanym terminem uroczystości, podczas której przewidziano wręczanie medali.

3.2.    członkowie SWPFG ubiegający się o nadanie Medalu powinni mieć regularnie opłacane składki członkowskie przez okres nie krótszy niż pięć lat przed nadaniem Medalu.

4.    Medal może być nadany tylko jednokrotnie tej samej osobie.

5.     Medal jest przyznawany na podstawie stosownej Decyzji podjętej przez Zarząd po wcześniejszym zaopiniowaniu i akceptacji wniosku przez Kapitułę Odznaczeń SWPFG.

6.    Osobom wyróżnionym Medalem wręcza się odznakę Medalu wraz z legitymacją.

7.     W przypadku nadania Medalu organizacji społecznej lub instytucji wręcza się odznakę Medalu wraz z dyplomem stanowiącym akt nadania.

8.    Wręczenie Medalu winno odbyć się uroczyście przez Prezesa Zarządu lub innego upoważnionego Członka Zarządu / Komisji Rewizyjnej.

9.    Medal nosi się na wstążce o szerokości 38 mm, o barwach przedstawionych w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

10.    Medal nosi się na wstążce, na lewej stronie piersi, w kolejności po orderach i odznaczeniach państwowych.

11.    Zamiast Medalu można nosić jego miniaturkę lub baretkę.

12.    Medal jest odznaczeniem honorowym, w związku z czym Zarząd z inicjatywy własnej, Walnego Zebrania, Komisji Rewizyjnej lub instytucji i organizacji społecznych, może pozbawić Medalu osobę wyróżnioną, jeżeli została ona skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione umyślnie.

                   SEKRETARZ                                                       PREZES
          …………………………….                                 ……………………………

Załącznik Nr 2
do Uchwały Zarządu SWPFG
Nr 1 z dnia 18 kwietnia 2019 r.

 

 

WZÓR MEDALU
„Za zasługi w popularyzowaniu tradycji ochrony polskich granic”

 

1.    Oznaką Medalu „Za zasługi w popularyzowaniu tradycji ochrony polskich granic” jest okrągły medal barwy brązowej bity w metalu, o średnicy 38 mm, częściowo emaliowany.
1.1.    Na awersie w polu środkowym znajduje się biało-czerwony słup graniczny z orłem państwowym na czerwonej tarczy herbowej. Po bokach wieniec laurowy spięty dołem czteropromienną gwiazdą. Na obwodzie medalu dwa pierścienie, pomiędzy którymi znajduje się napis „ZA ZASŁUGI W POPULARYZOWANIU TRADYCJI OCHRONY POLSKICH GRANIC” na tle zielonym.
1.2.    Na rewersie w polu środkowym logo Stowarzyszenia w postaci odznaki Korpusu Ochrony Pogranicza „Za Służbę Graniczną” wpisanej w orła wz. 19. Na obwodzie medalu dwa pierścienie, pomiędzy którymi znajduje się napis „STOWARZYSZENIE WETERANÓW POLSKICH FORMACJI GRANICZNYCH”.

2.    Wstążka odznaczenia ma szerokość 38 mm, składa się z dwóch zewnętrznych pasów koloru zielonego o szerokości po 11 mm, w środku pas biało-czerwony o szer. 10 mm, który oddzielony jest od zieleni dwoma paskami granatowymi o szer. po 3 mm.

3.    Wzór Medalu:

awers medalu             rewers medalu
 
 Awers                                                                     Rewers

4.    Szerokość baretki Medalu równa jest szerokości wstążki, a wysokość wynosi 8 mm.

                            SEKRETARZ                                                     PREZES


                   …………………………….                               ……………………………

 


Załącznik Nr 3
do Uchwały Zarządu SWPFG
Nr 1 z dnia 18 kwietnia 2019 r.

 


WZÓR LEGITYMACJI MEDALU
„Za zasługi w popularyzowaniu tradycji ochrony polskich granic”

wzor legitymacji

            SEKRETARZ                                                        PREZES


                   …………………………….                               ……………………………

 


Załącznik Nr 4
do Uchwały Zarządu SWPFG
Nr 1 z dnia 18 kwietnia 2019 r.

 W N IO S E K
O NADANIE MEDALU
ZA ZASŁUGI W POPULARYZOWANIU TRADYCJI OCHRONY POLSKICH GRANIC

Nazwisko i imię.......................................................................................................................

Stopień (dotyczy służb mundurowych):..................................................................................

Pełniona funkcja (dotyczy mundurowych i osób cywilnych)....................................................

................................................................................................................................................


Uzasadnienie wniosku............................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

                                                                                                 /podpis wnioskodawcy/


                                                                                           ....................................................


Opinia Kapituły.......................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Podpisy....................................................................................................................................


Decyzja Zarządu SWPFG i nr ................................................................................................

................................................................................................................................................

Podpisy członków Zarządu.....................................................................................................

Warszawa, dnia.................................

 

*******************************************************************************************************************************************************

Załącznik do Uchwały Zarządu SWPFG z dnia 8 listopada 2022 r.
w sprawie zmian w Regulaminie nadawania i noszenia medalu
„Za zasługi w popularyzowaniu tradycji ochrony polskich granic”

REGULAMIN NADAWANIA I NOSZENIA MEDALU

„Za zasługi w popularyzowaniu tradycji ochrony polskich granic” zwanego dalej Medalem
(tekst jednolity po zmianach)

1. Medal może być nadany osobom, które:
1.1. wykazały się szczególnym zaangażowaniem na rzecz popularyzacji ochrony granic RP;
1.2. wszechstronnie współpracują w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia i wdrażania programów upowszechniających chlubne tradycje ochrony granic RP;
1.3. opublikowały wydawnictwa i artykuły, przygotowały prezentacje lub referaty na konferencjach popularnonaukowych i naukowych, nakręciły filmy, itp. materiały kształtujące wiedzę o służbie granicznej na przestrzeni dziejów RP, organizowały konferencje, albo zrealizowały wystawy lub inne projekty upowszechniające pozytywny wizerunek Polskich Formacji Granicznych w społeczeństwie;
1.4. uczestniczyły w poszukiwaniach miejsc walki, męczeństwa i dołów śmierci na Kresach, ekshumacjach i pochówkach szczątków żołnierzy i funkcjonariuszy Polskich Formacji Granicznych, odszukują ich mogiły na szlakach walk o niepodległość i otaczają je opieką;
1.5. gromadzą pamiątki i udostępniają je w celu popularyzowania tradycji Polskich Formacji Granicznych.
2. Medal może być nadany funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym Straży Granicznej, które posiadają zasługi szczególne dla popularyzowania tradycji ochrony polskich granic poprzez:
2.1. nadania imion Formacji Granicznych II RP i bohaterskich obrońców granic Oddziałom, Placówkom i pododdziałom Straży Granicznej, a akże przyjmowanie patronatów honorowych nad tymi uroczystościami;
2.2. uświetnianie występami i pokazami patriotycznych uroczystości związanych z upamiętnianiem tradycji Formacji Granicznych II RP;
2.3. publikowanie w dowolnej, ogólnodostępnej formie, wiedzy o Polskich Formacjach II RP;
3. Medal może być przyznawany osobom fizycznym, organizacjom społecznym i instytucjom.
3.1. wniosek o nadanie Medalu powinien być złożony na właściwym druku wraz z uzasadnieniem najpóźniej na 45 dni przed planowanym terminem uroczystości, podczas której przewidziano wręczanie medali.
3.2. członkowie SWPFG ubiegający się o nadanie Medalu powinni mieć regularnie opłacane składki członkowskie przez okres nie krótszy niż pięć lat przed nadaniem Medalu.
4. Medal może być nadany tylko jednokrotnie tej samej osobie.
5. Medal jest przyznawany na podstawie stosownej Decyzją Prezesa Zarządu po wcześniejszym zaopiniowaniu i akceptacji wniosku przez Kapitułę Odznaczeń SWPFG.
6. Osobom wyróżnionym Medalem wręcza się odznakę Medalu wraz z legitymacją.
7. W przypadku nadania Medalu organizacji społecznej lub instytucji wręcza się odznakę Medalu wraz z dyplomem stanowiącym akt nadania.
8. Wręczenie Medalu winno odbyć się uroczyście przez Prezesa Zarządu lub innego upoważnionego Członka Zarządu / Komisji Rewizyjnej.
9. Medal nosi się na wstążce o szerokości 38 mm, o barwach przedstawionych w Załączniku Nr 2 do Uchwały.
10. Medal nosi się na wstążce, na lewej stronie piersi, w kolejności po orderach i odznaczeniach państwowych.
11. Zamiast Medalu można nosić jego miniaturkę lub baretkę.
12. Medal jest odznaczeniem honorowym, w związku z czym Zarząd z inicjatywy własnej, Walnego Zebrania, Komisji Rewizyjnej lub instytucji i organizacji społecznych, może pozbawić Medalu osobę wyróżnioną, jeżeli została ona skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione umyślnie.

                                             Protokółowała                                                                                Prezes Zarządu
                                              Maria Rubas                                                                              Waldemar Bocheński

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +