• naglowek waski

26–27.07.2014 r. – Odo­la­nów, re­kon­struk­cja hi­sto­rycz­na

W so­bo­tę i nie­dzie­lę od­by­wa­ły się XXII już Dni Odo­la­no­wa, w któ­rych wzię­li udział na­si człon­ko­wie Mi­łosz Fi­li­po­wiak, wy­stę­pu­ją­cy w hi­sto­rycz­nym mun­du­rze straż­ni­ka Str. Gran. IIRP i Ja­nusz Ki­jacz­ko, w mun­du­rze ka­pi­ta­na WOP, obaj re­pre­zen­tu­ją­cy jed­no­cze­śnie Ar­chi­wum Stra­ży Gra­nicz­nej, oraz pre­zes SWPFG Wal­de­mar Bo­cheń­ski. Na te­renie ob­ję­tym fe­sty­nem już w czwar­tek bi­wak roz­bi­li człon­ko­wie Odo­la­now­skiej Gru­py Mi­li­tar­nej i ich go­ście, pre­zen­tu­ją­cy hi­sto­rycz­ne po­jaz­dy woj­sko­we i broń po­la wal­ki.

Wej­ście na ten te­ren pro­wa­dzi­ło przez zre­kon­stru­owa­ny punkt kon­tro­li ja­ki ist­niał do wrze­śnia 1939 r. na prze­bie­ga­ją­cej w po­bli­żu Odo­la­no­wa gra­ni­cy pol­sko-nie­miec­kiej. Na­kła­dem pra­cy człon­ków OGM po­wstał obiekt pla­ców­ki gra­nicz­nej. O szcze­gó­ły wy­po­sa­że­nia za­dba­li nas ko­le­dzy, pra­cow­ni­cy ASG. Mia­sto wy­ko­na­ło plan­sze z opi­sa­mi gra­ni­cy, ka­mie­ni gra­nicz­nych i SG, opra­co­wa­ny­mi przez B. To­ma­szew­skie­go (SWPFG). Zwie­dza­ją­cy otrzy­my­wa­li pa­miąt­ko­wy pasz­port odo­la­now­ski, w któ­rym po­twier­dza­no prze­kro­cze­nie „gra­ni­cy” oko­licz­no­ścio­wym da­tow­ni­kiem. 

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +