• naglowek waski

1-2.09.2014 r. – Węgierska Górka, Katowice– Obchody 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej

Wo­je­wódz­kie uro­czy­sto­ści upa­mięt­nia­ją­ce 75. rocz­ni­cę bo­ha­ter­skiej obro­ny Wę­gier­skiej Gór­ki tra­dy­cyj­nie roz­po­czę­to, pod for­tem „Wę­dro­wie­c”, Mszą św., w imie­niu żoł­nie­rzy 1 Bry­ga­dy Gór­skiej i po­le­głych w obro­nie Oj­czy­zny. Na wnio­sek na­sze­go sto­wa­rzy­sze­nia Wójt Gmi­ny Piotr Tyr­lik zo­stał odz­na­czo­ny zło­tym me­da­lem „Opie­ku­na Miejsc Pa­mię­ci Na­ro­do­we­j”, a Je­go Z-ca Ma­rian Ku­row­ski srebr­nym. Dy­rek­tor Ośrod­ka Pro­mo­cji Gmi­ny Agniesz­ka Mo­cek zo­stała uho­no­ro­wa­na Srebr­nym Ju­bi­le­uszo­wym Zna­kiem XX-le­cia SWPFG. Po oko­licz­no­ścio­wych prze­mó­wie­niach i Ape­lu Po­le­głych ze­bra­ni wy­słu­cha­li kon­cer­tu Or­kie­stry Re­pre­zen­ta­cyj­nej Stra­ży Gra­nicz­nej z No­we­go Są­cza.

De­le­ga­ci na­sze­go sto­wa­rzy­sze­nia uda­li się na­stęp­nie pod po­mnik za­mor­do­wa­nych w Żab­ni­cy w 1943 ro­ku i obe­lisk po­świę­co­ny d-cy ba­onu KOP „Be­re­zwe­cz” mjr Ka­zi­mie­rzo­wi Czar­kow­skie­mu aby od­dać hołd bo­ha­te­rom tam­tych dni. W go­dzi­nach po­po­łu­dnio­wych od­by­ło się Zwy­czaj­ne Wal­ne Ze­bra­nie Człon­ków SWPFG, na któ­rym udzie­lo­no za­rzą­do­wi ab­so­lu­to­rium.
2.09 w Ka­to­wi­cach na­sza de­le­ga­cja uczest­ni­czy­ła w uro­czy­stych ob­cho­dach 75. rocz­ni­cy wy­bu­chu II woj­ny świa­to­wej oraz agre­sji so­wiec­kiej na Pol­skę. Rocz­ni­co­we ob­cho­dy roz­po­czę­ła msza św. w Ka­te­drze Ch­ry­stu­sa Kró­la, a na­stęp­nie ze­bra­ni uda­li się pod Grób Po­li­cjan­ta Pol­skie­go na te­re­nie Ko­men­dy Wo­je­wódz­kiej w Ka­to­wi­cach gdzie od­da­no hołd po­mor­do­wa­nym.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +