• naglowek waski

7-8.09.2014 r. – Szydłowiec, Barak – Obchody 75. rocznicy bitwy pod Barakiem

Dwu­dnio­we uro­czy­sto­ści za­ini­cjo­wa­no 7 wrze­śnia wie­czo­rem Ape­lem Po­le­głych na cmen­ta­rzu pa­ra­fial­nym, z udzia­łem Kom­pa­nii Re­pre­zen­ta­cyj­nej SG oraz mo­dli­twą za po­le­głych we wrze­śniu 39 r.
W go­dzi­nach po­ran­nych dnia na­stęp­ne­go, na pla­cu ape­lo­wym Ze­spo­łu Sz­kół im. KOP, od­sło­nię­to po­mnik ku czci żoł­nie­rzy Kor­pu­su Och­ro­ny Po­gra­ni­cza. U pod­sta­wy po­mnika zło­żo­na zo­sta­ła zie­mia z miejsc walk i wiecz­ne­go spo­czyn­ku bo­ha­ter­skich obroń­ców pol­skich gra­nic. Mło­dzież klas pierw­szych zło­ży­ła ślu­bo­wa­nie.

W ro­ku 90. rocz­ni­cy po­wo­ła­nia KOP i 75-tej walk z Niem­ca­mi na Zie­mi Szy­dło­wiec­kiej, Za­rząd SWPFG uho­no­ro­wał Sta­ro­stwo Po­wia­tu Szy­dło­wiec­kie­go „Du­żą Ho­no­ro­wą Odz­na­ką KOP”, a ks. płk SG dr Zbi­gnie­wa Kę­pę i ks. kmdr. por. Ry­szar­da Preus­sa „Ju­bi­le­uszo­wym Zna­kiem XX-le­cia SWPFG” w do­wód uzna­nia za pa­mięć i mo­dli­twę za po­le­głych w obro­nie Oj­czy­zny. Uczest­ni­cy ob­cho­dów obej­rze­li mon­taż słow­no-mu­zycz­ny „Do­kąd zmie­rzasz czło­wie­ku” w wy­ko­na­niu uczniów. Na­stęp­nym punk­tem uro­czy­sto­ści był prze­marsz z Or­kie­strą i Kom­pa­nią Re­pre­zen­ta­cyj­ną SG do ko­ścio­ła św. Zyg­mun­ta gdzie Mszę św. w in­ten­cji po­le­głych żoł­nie­rzy WP i KOP od­pra­wił ks. płk SG Zbi­gniew Kę­pa. Uro­czy­sto­ści, pod ho­no­ro­wym pa­tro­na­tem Mar­sza­łek Sej­mu RP, Bi­sku­pa Po­lo­we­go WP i Ko­men­dan­ta Głów­ne­go SG, za­koń­czo­no pod po­mnikiem „Żoł­nie­rzom Wrze­śnia 1939” w Ba­ra­ku gdzie 75 lat te­mu wal­czy­li i po­le­gli żoł­nie­rze 163 pp rez. (zmo­bi­li­zo­wa­ne­go przez KOP). Sto­wa­rzy­sze­nie re­pre­zen­to­wa­li: M.Ru­bas, P.Okul­ski.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +