• naglowek waski

5.08.2014 r. – Warszawa, 10. rocznica utworzenia Nadwiślańskiego Oddziału SG

Ob­cho­dy za­ini­cjo­wa­ła Msza św. pod prze­wod­nic­twem dzie­ka­na SG, ks. płk SG dr Zbi­gnie­wa Kę­py. W ho­mi­lii ks. płk wspo­mniał by­łych ko­men­dan­tów od­działu, któ­rzy wier­nie wy­peł­nia­li swo­je obo­wiąz­ki. Na­wią­zu­jąc do czy­ta­nej ewan­ge­lii przy­po­mniał, że ju­bi­le­usz ko­ja­rzo­ny jest z pew­ne­go ro­dza­ju ra­chun­kiem su­mie­nia lecz nie na­le­ży zbyt­nio przy­wią­zy­wać się do te­go co mi­nę­ło lecz za­cho­wy­wać go­to­wość do re­ago­wa­nia na przy­cho­dzą­ce za­da­nia by za­gro­że­nie nie za­sko­czy­ło. Po mszy uczest­ni­cy uro­czy­sto­ści, na cze­le z Kom­pa­nią Re­pre­zen­ta­cyj­ną i Or­kie­strą SG oraz pocz­ta­mi sztan­da­ro­wy­mi, prze­ma­sze­ro­wa­li na Plac Zam­ko­wy.

Ko­men­dant od­działu płk SG Ma­riusz Pięt­ka pod­su­mo­wu­jąc 10 lat ist­nie­nia po­twier­dził za­sad­ność utwo­rze­nia jed­nost­ki we­wnątrz kra­ju i po­dzię­ko­wał gen. dyw. Jó­ze­fo­wi Kli­mo­wi­czo­wi, któ­ry bę­dąc Ko­men­dantem Głów­nym SG utwo­rzył ten od­dział.
Oso­by i in­sty­tu­cje współ­pra­cu­ją­ce z „Na­dwi­ślan­ką” otrzy­ma­ły me­dal pa­miąt­ko­wy „Za Za­słu­gi dla Na­dwi­ślań­skie­go Od­dzia­łu Stra­ży Gra­nicz­ne­j” wśród, któ­rych by­ło na­sze sto­wa­rzy­sze­nie. Me­dal ode­brał Pre­zes Wal­de­mar Bo­cheń­ski. Za­rząd SWPFG wy­róż­nił NwOSG „Du­żą Ho­no­ro­wą Odz­na­ką SG II RP” za upo­wszech­nia­nie chlub­nych kart hi­sto­rii for­ma­cji gra­nicz­nych. Ob­cho­dom to­wa­rzy­szy­ły wy­sta­wy: hi­sto­rycz­na ze zbio­rów ppłk. SG Woj­cie­cha Gro­bel­skie­go (człon­ka SWPFG), fo­to­gra­ficz­na uka­zu­ją­ca funk­cjo­na­riu­szy w co­dzien­nej służ­bie oraz pre­zen­ta­cja upo­sa­że­nia i sprzę­tu funkc. SG. W ob­cho­dach uczest­ni­czy­ła Gru­pa Re­kon­struk­cyj­na ba­onu KOP „Sej­ny” (na­si człon­ko­wie) i pro­mo­wa­li książ­kę swo­jego do­wód­cy Ja­ro­sła­wa Woj­cie­cho­wi­cza „For­ma­cje Gra­nicz­ne na Sej­neńsz­czyź­nie” (zbiór infor­ma­cji w 90. rocz­ni­cę po­wsta­nia Kor­pu­su Och­ro­ny Po­gra­ni­cza).
Uro­czy­sto­ści za­koń­czył po­kaz musz­try pa­rad­nej Kom­pa­nii Re­pre­zen­ta­cyj­nej SG oraz kon­cert Or­kie­stry Re­pre­zen­ta­cyj­nej SG z No­we­go Są­cza.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +