• naglowek waski

27.02.2022 r. - Warszawa-UKRAINA

APEL
O POMOCY HUMANITARNEJ DLA UKRAINY

Koleżanki i koledzy!

Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych, organizacja której celem działania jest m.in. trwałe upamiętnianie miejsc walki oraz troska o cmentarze wojenne żołnierzy i funkcjonariuszy poległych w ochronie nienaruszalności polskich granic, zdecydowanie potępia imperialną politykę i agresje Rosji na wolne narody. W pełni solidaryzuje się z mieszkańcami Ukrainy w ich walce o utrzymanie niepodległości, suwerenności i niepodzielności Ich państwa. Nasi członkowie, zwłaszcza funkcjonariusze SG, nienaruszalność granic niepodległych państw traktują nie tylko jako zawodowy obowiązek ale również jako potrzebę sumienia uczciwego człowieka.

W dniu 27.02.2022 Prezes Waldemar Bocheński, w imieniu Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych podpisał umowę z Harcerskim Hufcem „Wołyń” Harcerstwa Polskiego na Ukrainie reprezentowanym przez Komendanta Hufca – phm. Aleksandra Radicę HR

o współpracy w zakresie niesienia pomocy humanitarnej dla ludności Ukrainy.

SWPFG podjęło działania w celu zorganizowania zbiórki podstawowych artykuły pierwszej potrzeby, trwałą żywność, środki higieniczne i opatrunkowe, okrycia i ciepłą odzież, latarki, baterie, itp. artykuły. Zebrane artykuły zostaną dostarczane w porozumieniu z Komendą Główną Straży Granicznej, zorganizowanym transportem na przejścia graniczne PL/UA. Stamtąd będą odbierane przez przedstawicieli ukraińskich partnerów - Harcerski Hufiec „Wołyń”. Ponieważ fizyczne dostarczenie artykułów stwarza logistyczne trudności, Zarząd SWPFG zwraca się z apelem o przyłączenie się do zbiórki funduszy na wymienione artykuły.

Apelujemy o wpłacanie pieniędzy na konto SWPFG z dopiskiem „Ukraina”

56 2030 0045 1110 0000 0238 6170

Jeśli jest taka możliwość prosimy o informację o pomocy w swoich Placówkach, instytucjach i innych środowiskach. Jednocześnie zapewniamy, że każda wpłacona kwota zostanie dokładnie rozliczona.

Zarząd
Stowarzyszenia Weteranów
Polskich Formacji Granicznych

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +