• naglowek waski

5-9.10.2015 r. – Tynne – Odnaleziona mogiła żołnierzy KOP

Po sze­ściu latach żmud­nych ana­liz i badań tere­no­wych, uczest­nicy kolej­nej podróży histo­ryczno-woj­sko­wej do Sek­tora Tynne na linii Sosn­kow­skiego, wolon­ta­riu­sze Straży Gra­nicz­nej kie­ro­wani przez pre­zesa SWPFG Wal­de­mara Bocheń­skiego przy wspó­łudziale arche­olo­gów pol­skich i ukra­iń­skich odna­leźli pierw­sze zbio­rowe miej­sce pochówku żoł­nie­rzy 4 kom­pa­nii Baonu For­tecz­nego KOP „Sarny”.

W stro­pie mogiły natra­fiono na dwie czaszki, frag­menty mun­du­rów, paski opo­rzą­dze­nia, daszek czapki gar­ni­zo­no­wej KOP. Przy­po­mi­namy, że w bada­niach tere­no­wych zaini­cjo­wa­nych przez SWPFG uczest­ni­czą także człon­ko­wie Sto­wa­rzy­sze­nia „Wizna-1939” i Fun­da­cji Honor, Ojczy­zna im. mjr Ragi­nisa oraz ekipa Kro­niki Zwia­dow­ców Histo­rii „Było, nie minęło”. Odna­le­zione orzełki z cza­pek wz. 19, kato­lic­kie krzy­żyki, pol­skie monety z okresu mię­dzy­wo­jen­nego, guziki mun­du­rowe, resztki umun­du­ro­wa­nia, czapki polo­wej i opo­rzą­dze­nia, nie­śmier­tel­niki, odz­naka KOP, przedmioty oso­bi­ste i inne arte­fakty pozwo­liły odtwo­rzyć ostat­nią drogę naszych żoł­nie­rzy po pod­da­niu się sowiec­kim woj­skom: jej trasę, miej­sca selek­cji jeń­ców, prze­szu­kań i roz­strze­li­wa­nia. Prace poszu­ki­waw­cze przy­śpie­szyły w kwiet­niu br., odtąd zaczął się zacie­śniać wyty­po­wany obszar poszu­ki­wań. Obec­nie epika poszu­ki­waw­cza sie­dzi już na waliz­kach ocze­ku­jąc zgody strony ukra­iń­skiej i ROPWiM na prze­pro­wa­dze­nie pierw­szej eks­hu­ma­cji. Mamy nadzieję, że prace badaw­cze pro­wa­dzone dotych­czas ze skła­dek wolon­ta­riu­szy i środ­ków dwóch orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych (SWPFG i Wizna-1939) prze­kształcą się w pro­fe­sjo­nalne bada­nia z udzia­łem orga­nów pań­stwa, zostaną objęte pro­jek­tem i finan­so­wa­niem z budżetu pań­stwa. Z oczy­wi­stych wzglę­dów nie poda­jemy usy­tu­owa­nia odna­le­zio­nej mogiły.

Galerie fotografii

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się
ze sta­rymi foto­gra­fia­mi
­For­ma­cji Gra­nicz­nych.

Obejrzyj galerie +

Kalendarium '92-'23

Od wielu lat uczestniczymy
w wydarzeniach krzewiących wiedzę historyczną.

Przejrzyj kalendarium +

Nasze artykuły

Wydajemy publikacje prasowe, książkowe oraz Jednodniówki SWPFG „Ślady Pamięci”.

Czytaj artykuły +

Polecane linki

Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami oraz publikacjami polecanymi przez SWPFG.

Przejrzyj linki +